Chim đua hót trong xuân
Cây hạ mau đan râm
Cảm thu từ rặng núi
Đông sợ mưa đá dầm

tửu tận tình do tại