Cờ đỏ tung bay dưới ráng hồng
Rợp trời binh khí chiếm Trần cung
Hãy xem trận đánh Đông Bình uyển
"Ngọc thụ hoa" rơi rớt tứ tung

tửu tận tình do tại