神童衫子短

神童衫子短,
袖大惹春風。
未去朝天子,
先來謁相公。

 

Thần đồng sam tử đoản

Thần đồng sam tử đoản,
Tụ đại nhạ xuân phong.
Vị khứ triều thiên tử,
Tiên lai yết tướng công.

 

Dịch nghĩa

Thần đồng tuy còn mặc áo ngắn,
Tay áo rộng có thể mang tới làn gió xuân.
Còn chưa đi chầu vua,
Mà đầu tiên được tới gặp quan tể tướng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thần đồng còn áo ngắn,
Tay lớn gió xuân tràn.
Chưa tới chầu thiên tử,
Tể tướng gọi vào thăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Thần đồng dù áo ngắn,
Có thể tụ gió xuân.
Chưa gặp nhà vua lạy,
Đã cười lãnh ấn quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời