Qua Động Đình tiếng tiêu nàng Lộng Ngọc
Tận Ba Lăng khói sóng phủ đầy sông
Ngâm lanh lảnh về đâu người tiên đã
Bay lên cao nhìn trăng sáng Quân Sơn

tửu tận tình do tại