Gần tối thuyền rời bến
Thoảng đưa ngọn gió vàng
Bạch tần in trăng nước
Cây đỏ đẫm cầu sương
Cảnh đẹp hôm nay ngắm
Anh em người một phương
Nhớ nhau chẳng yên giấc
Đêm dậy những bàng hoàng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.