Mời đọc thêm phần tham khảo dưới 2 bài thơ: Ánh sáng trong ta, Tìm lại chính mình (cùng tác giả).