Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2019 17:26, số lượt xem: 143

Thứ nhất là chống thiên tai
Bão, mưa, hạn, lụt... kéo dài quanh năm.
Thứ nhì là chống xâm lăng
Tàu, Tây, Mỹ, Nhật... ngoại bang toàn cầu.
Thứ ba là phải chống nhau
Anh, em cát cứ, đối đầu Bắc, Nam.
Thứ tư chống thói gian tham
Ngay trong mỗi đứa Việt Nam chúng mình.
Bốn thằng giặc phải đinh ninh
Bảng vàng, bia đá, sử xanh đời đời!

Hà Nội, 31/05/2012.