Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2019 20:24, số lượt xem: 91

Thương thay đất nước Việt Nam tôi
Chẳng hiểu làm sao lại đến thời:
Phẩm giá mới nằm gần sát đáy,
Cường quyền đã nhảy vọt lên ngôi.
Tôn sư, trọng đạo câu đầu lưỡi,
Yêu trẻ, kính già tiếng chót môi.
Giáo dục bao nhiêu lần cải cách
Bấy nhiêu kết quả thế mà thôi!

Hà Nội, 7/3/2018.