Hậu sinh khả uý, khá khen thay
Kế nghiệp Hầu Vương có chú mày!
Đại bác rơi hàng tràng trước bụng,
Trực thăng bốc một nắm trong tay.
Dù hơn thất thập huyền công luyện,
Vẫn kém hai năm ảo thuật quay.
Tác giả Ngô Thừa Ân vĩ đại
Không bằng kỹ xảo máy thời nay!

Hà Nội, 13/3/2017.