Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/02/2019 16:26, số lượt xem: 77

Một bậc tự do
Chỉ có thể tiến lên, lùi lại.

Hai bậc tự do
Có thể đi dọc ngang trên mặt đất.

Muốn bay lên được
Tối thiểu phải có ba bậc tự do.

Những kết luận chặt chẽ trong toán học
Hoàn toàn không phải là thơ!

Thơ muốn bay lên được
Phải có đủ số bậc tự do!

Hà Nội, 26/9/2010.