Lạnh có băng, ấm có hoa
Gặp lại người đẹp hoạ là mảy may
Mặt nhìn tỏ mặt nhau đây
Rồi xa, sầu nhớ, lòng này thêm đau
Ngư Dương thắp suốt đêm thâu
Đèn khêu tỏ ngọn, nhìn nhau canh trường


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)