Đi xa hết nhớ lại mong
Chi bằng về với Hạ Long mỗi ngày
Nẳng ta khoả nước vơi đầy
Rét thăm hang động mà ngây ngất lòng

Một vùng trời biển biếc trong
Tưởng mênh mông thế, mà trong tim người...


2009

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012