Hàng xóm có bà khóc nỉ non
Một nhà mười khẩu chỉ năm còn!
Ta thân đến hỏi xem ai mất?
Chồng bị bắt còn chết mấy con
Hàng xóm có bà khóc thảm thay
Chồng xa con chết chửa vùi thây
Cửa nhà cháy hết còn chưa lợp
Đồng ruộng chẳng bừa mọc cỏ lai
Hàng xóm có bà khóc rất dai
Việc nhà gánh vác thiếu con trai
Đang đêm thầy lý truy phu gấp
Gạo thuế Tính Châu tải giữa mây

tửu tận tình do tại