Coong vầy đông

Cáy đông khăn rảo slam noọng pặt tứn mà
Tjẻo tả pjển mỏ, xoong wạ heéc
Noọng có khửn coong vầy p’jẳp p’jẻp
Rôi… coong vầy ún khoóp đông na

Bại ruồng đao rủng chích d’ú nưa phja
Chắp lồng thua phjôm mà ón mjảc
Chắp lồng p’joỏng khuổi đàn t’àn tảc
Pjếng hai ljềm khoen phja khửn nưa bân

Noọng tháp nặm mà, tháp thuổn vạ đao ngần
Lồm t’ài d’ám kha tứ khuổi đông khjêu d’ít
Mủi tô hạp lầng lầng hom phứt phứt
Bjoóc phong lan ngài đuổi ngàu hai

Pằng d’ạu nòn đạ hâng, vổc vựn mại slăm chài
Kỷ lai pi quá noọng lồng công p’ận t’ỷ
Tôi mừng wạ coong vầy đeng đắc đỉ
Mẩy vập vồng chỏi rủng gừn đao

Gẳm nẩy chài nắm nòn đảy nao
Slăm châư cử vẩt voòng rèng quả
Rôi slim ky lăng moòng luông p’ận t’ỷ
Noọng có vầy slương d’ú slăm chài

Hẩư chài có vầy đuổi nớ, noọng ơi
Chài p’ò muốc wạ hưa cươm khẩu
Noọng chắc mừng chài nhằng chả đát
Bjoóc vầy khua chang tha rủng noọng – chài

Ăn wan cúa pát keng ún đông nài
Tón kin t’ằng nâư hom ngửt ngảo
Rầư tó chắc sloong rà đạ mjểt
Phjắc khuổi khau khiêu lướp ngàu hai

Gẳm nẩy coong vầy ún quảng lai
Hây dửc mại coong vầy đông nẩy nớ
Noọng ghèng thua, nhúm khua nắm phuối
Lồm pấu mà heng khuổi lượn slâư slang…

(Dịch sang tiếng Tày)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)