Mì d’ưởng slăm đeo nưa háng phố

Tèo sli t’ồng gạ mai d’á lơ
Chang slăm slưởng
T’ọ dằng mì nả nưa pjếng chjể
Đà Lạt pản pjá nỷ hẩư rà

D’ưởng đua phăn p’ài moóc bân, lai gần củng pặt lài
Đông thông luợn xjên gằm phủ phỉ
Voòng sláy thôm Xuân Hương thư ròi kha lồm bjoóc
Phuối bại gằm lăng đây

Bại ăn ten p’uồn quây mjửt mjảng chang mươi
Khỏi cử ái phoi khảu lồm sle đông thông khả ljẹo
Rôi, bại đông thông ăng ắc
T’ẩy mjặc thâng tin vạ khjêu p’jùm

Dằng đảy dồm háng phố gẳm đao lồng
Phjắp phíng xjên gò ước
Slim moòng rèng lai hất rừ em đảy
Đà Lạt tươn thâng khỏi bấu nò

Khau nhả lưởn t’ồng nhung
Ăn lủng slim slương đây t’ồng cáu mjảc
Hênh hâư lượn wằn cón lai chếp toót
Này khỏi sli gằm quảng liu liu

Ầư, táng lượn gần t’oỏc lô
Dằng mì gần slương tó mừa d’ương Đà Lạt
T’ọ hênh sli vận lai nắt níu
Nậu bjoóc t’ầư nắm nái chang mươi

Khỏi chăn lao chửng pa pính cúa mỉnh rà
Ngám rổp p’ày t’ầu, phuối đjếp ngay, rừ đảy
Háng phố pồng pềnh chang mươi nâư nẩy
Wậy búng t’ầư đua phăn gừn đao?

Wậy d’ú búng hâư bại tèo sli
Tèo pặt xướng wạ tèo d’ỏ xướng
Đà Lạt ơi, Đà Lạt
Pi bươn lăng đây mjảc p’ận nẩy nò

Nâư dạu cà này
Đét phứt mà phứt pây, p’ài phố pập pềnh chăn đây lố
Bjoóc đeng t’ồng gạ xỏn mà chắp lồng têm bá
Khòi d’àng pha mừng tứn tâư hẩư hàng phố ngòi hăn.

(Dịch sang tiếng Tày)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)