Chỉnh nặm mường slung

Chỉnh nặm t’ồng ròi slác cáu cúa sliên cha
Pắc lẩc lồng tôm đáo
Ngám mùng t’jẻo hăn đăm t’ồng mẩc
Ngòi hâng: Lai tiểm rủng poòng pèng…

Ăn chỉnh nặm mần mần
Bại pjếng hai xắp lồng lầng d’ẳc
Mọi thồng xẻ khửn chăn ám rủng
Nắm p’ửa t’ầư noọi hai.

Chỉnh nặm mường slung
T’ồng ăn mừng nẻng lẩc khảu tôm thương
T’ồng t’àng nẳm cúa gần lạo slặt
D’àu wạ lẩc cà rình!

(Dịch sang tiếng Tày)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)