Hồ đầy nước với hoa đầy cành
Hoàng bằng véo von trong rừng hương
Gió đông nhẹ đùa với bức mành

Lúc ngày dài mộng xuân lại ngắn
Én bay loạn trong khói liễu la đà
Bên song ngọc, người đẹp đánh cờ


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại