Sáng ngời sóng tuyết dội Tam san,
Một buổi xe rồng xuống thế-gian.
Chiu chít bóng dâm kêu hạc nội,
Lững lơ sườn núi toả mây nhàn.
Sửa sang việc nước thừa thong thả,
Đẹp đẽ lời vân khéo dệt đan.
Tiếp đón hôm qua trên tiệc ngọc,
Biệt ly chi xiết nỗi bàng hoàng.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.