Sông xuân động xanh xanh dương liễu,
Đi hoặc chưa xin hỏi bạn lòng.
Ngựa chuồng nhảy cung tên đã sẵn,
Nhà Bồn thành bên bến nước trong.
Đường đầu sông cành mềm phơ phất,
Ngàn vạn tơ vướng vất kết tình.
Chàng trên ngựa vừa phong quan chức,
Ai là người giữ được mộng xuân.
Giữ xuân lại nhưng xuân muốn thoát,
Hoa dương bay giang bắc giang nam.
Hoa dương bay qua sông đi khắp,
Giục đông quân gió nổi chẳng kham.

tửu tận tình do tại