Nhạn gọi nhau, cờ vào cõi thẳm
Xuân đã tàn mà tuyết chửa tan
Kiên Côn nghe đọc chiếu xong
Mới hay công chúa về trong triều rồi

tửu tận tình do tại