Biên cương ngựa cưỡi lên đường
Ngủ buồn lưu giấc đêm trường phòng khuê
Trăng tà khoác áo nhìn theo
Lau đôi hàng lệ đợi nghe tiếng gà
Liền năm cách biệt hận đâu
Mà sao lại cứ gáy lâu đêm trường
Hận mình dẫu đã thành công
Sớm chiều vất vả hướng đường Liêu Tây.