Cung cấm im lìm chim trong tổ
Biên cảnh xa thấy rõ nhớ nhà
Sầu xuân nhiều nói không ra
Nơi thâm sâu lướt cánh hoa rụng tàn.