Mây đầy trời mung lung mù mịt
Liễu bến sông, xóm dệt, cảnh thường
Trống báo canh, buồm hết giương
Buổi chiều dần xuống, chim muông bay về

tửu tận tình do tại