Cát vàng gió cuốn tận lưng trời
Mây phủ Âm Sơn tuyết khắp nơi
Thăm nước người về dời trướng đến
Bắn điêu cung đón bắt tên rơi
Chim thèm quả móc ăn diều lép
Ngựa khát sông băng vượt mã hồi
Chiếm được nơi cao nhiều cỏ tốt
Đêm khuya lửa cháy đỉnh rừng soi


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)