Đại đạo vô phương giống hư không,
Bi nguyện cao sâu như núi sông.
Hoá độ chỉ tuỳ duyên khởi diệt,
Trăng soi tự tại giữa muôn dòng.


Nguồn: Phiêu nhiên vào cõi Không, NXB Tôn giáo, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)