Vì nghĩa tiếng thơm còn đấy
Nhưng trung lẫn hiếu không tròn
Đền ơn biết ngày nào dứt
Năm nào trở lại hương thôn

tửu tận tình do tại