Sống rời đồng lúa bãi dâu,
Chiếu manh nồi đất xúm nhau bên đường.
Du xanh lượm nhặt chiều buông,
Chỉ bằng tiền nhỏ Thẩm lang Tấn triều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.