Một lá ngô vèo một tiếng thu,
Một tờ chuối tạt một cơn sầu,
Canh ba đẫy giấc canh ba tỉnh.
Bấc lụt đèn tàn cờ vẫn đánh,
Ngán thay quán lẻ cố lưu nhau.
Trên gối mười năm sự nghiệp,
Giang Nam hai cụ buồn rầu,
Đều gợi nỗi thương đau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.