Cam Cốc Nam Dương nhà nhà cúc,
Vạn cổ muôn đời một loại hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.