Sông cái tràn biển mẹ
Ngọt mây cõi tang bồng
Tụ rừng sâu mưa đổ
Lạch nhỏ lại tràn sông.

Sông kết nối mênh mông
Biển Đông dấu chân trời
Nắng ngời hoà biển biếc
Thuyền bay cõi thinh không.


Dã Tràng Cát