Đã mấy trăng nay áng chiến trường,
Nhọc nhằn thay bấy, kẻ cần vương!
Cờ mao đủ nhuốm mùi lam chướng,
Áo sắt thêm dày vệt tuyết sương.
Nghìn dặm quét không hơi bụi thẳm,
Muôn năm đặt khoẻ thế âu vàng.
Thẻ quyên bao trả công lênh ấy,
Thể tất niềm chu tả một chương.


Đề bài bằng chữ Hán, nghĩa là: Bài thơ quốc âm uý lạo người đi chiến dịch phương xa trở về.

Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Về bài Ngự chế quốc âm từ khúc của Trịnh Sâm trong sách Bình ninh thực lục,” Tạp chí Hán Nôm, số 1(62), 2004