Rời thuyền thừa hứng viếng Từ Công
Cửa động y nguyên khoá ánh hồng
Xiêm nắng biếc treo rờn gấm vóc
Gió mưa đá gõ vọng cung thương
Duyên tiên từ thuở ba sinh hẹn
Dâu bể nay đà mấy độ dâng
Chớ bảo Dao Trì ngày thấm thoắt
Chơi đây nào khác dạo Bồng hang?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.