Chợt khỏi Thiên Trù thoắt rẽ bên
Cửa hang thăm thẳm một đường lên
Chở mây quanh quất lồng hương Phật
Gõ đá vang lừng lối nhạc tiên
Bảo cái đùn đùn trên bảo toạ
Kim quang chễm chễm trước kim liên
Thanh xa dấu cũ còn ghi để
Quyến được xe loan biết mấy phen


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004