Trập trùng nẻo đá lượn quanh co
Đỉnh núi cao nhô một ngọc hồ
Đá hoá cóc già châu toả sáng
Son phai tượng cũ tuyết loang mờ
Bóng mây chấp chới hình tiên bước
Hang nắng lung linh dáng hoả lò
Đất phúc xưa nay bao thắng tích
Nhọc chi tô điểm “Võng Xuyên đồ”!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.