Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Văn Yển thiền sư (1 bài)
- Trần Đoàn (4 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Ông Thừa Tán (1 bài)
- Vương Trinh Bạch (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 14/08/2008 05:52 bởi Vanachi
Trịnh Ngao 鄭遨 (866-939) tự Vân Tẩu 雲叟, người Bạch Mã, Hoạt Châu (nay thuộc đông huyện Hoạt tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Đời Đường Chiêu Tông thi tiến sĩ không đỗ, thấy thiên hạ đã loạn, rời nhà vào núi Thiếu Thất làm đạo sĩ. Sao Đường Minh Tông triệu ông cho làm Tả thập di, đến đời Tấn Cao Tổ làm Hữu gián nghị đại phu nhưng ông không nhận, được ban cho hiệu Tiêu dao tiên sinh. Thơ ông đương thời rất có tiếng, đa phần có khuynh hướng ghét thời thế, lên án cuộc sống xa xỉ của giai cấp thống trị.