Vâng mệnh Sơn Nam trấn Hiến Doanh,
Khổn thầm tưởng vọng lấy lòng thành.
Song mai hiệu đặt vài bàn tích,
Tứ quý danh xưng bốn bức tranh.
Mâm khách nó rằng hoại đá,
Ấm Tầu ta gọi bình sành.
Của mua Nhật Bản từ Kim Cúc,
Đồ lấy Hoà Lan trản thuỷ tinh.
Khôn chẻ tấc lòng báo đáp,
Kính dâng phúc thọ khang ninh.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với lời dẫn “Năm Nhâm Dần (1722) niên hiệu Bảo Thái thứ 3, mùa đông, tháng 11, quan Trấn thủ Sơn Nam Trung dũng quân doanh Gia quận công dâng một bài thơ Nôm cho chúa Trịnh Cương”. Bài thơ này đã được chúa Trịnh hoạ đáp lại.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008