Muôn nhà xúm xít chung quanh,
Vạt Mân dải Sở chia thành chín châu.
Người Nam xưng đế đã lâu,
Sau khi ban áo, sang chầu Bắc phương.
Sông rồng đền lạnh chiều sương,
Đám mây lam chướng ải vương mịt mờ.
Đài Triều Hán lưu khí xưa,
Khói lam mùi cỏ thơm đưa sớm chiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.