Hành Dương tháng năm không mưa,
Buộc thuyền Thạch Cổ nghỉ trưa nực nồng.
Chưng Tương đình hợp hai dòng,
Người hai tay áo trúc tùng gió xao.
Nuốt Ngô, tướng Hán gian lao,
Cao ngâm tưởng tượng Đường trào Nguyên ông.
Núi đừng cao tới bầu không,
Người hiền cảnh ngộ bất đồng, lạ chi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.