Từ chồng cất bước đi buôn,
Hương tàn đèn tắt, lạnh buồn gối chăn.
Vẹt kêu tan giấc mộng xuân,
Khung sầu liễu khoá, muôn phần ủ ê,
Biển cách trở, lỡ hẹn về,
Núi cao thư nhạn khó bề tới bên.
Nếu đừng than nỗi nghèo hèn,
Thì giờ khỏi nhấm nhân sen đắng hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.