Có ngày biển lặng sông trong,
Từ phương Nam vượt ngàn trùng tới đây.
Được đốc bộ ban ơn dày,
Uỷ ngài tới, để lời hay nhủ cùng.
Việt Đông khí vũ cội tùng,
Hạc miền Lĩnh Biểu ngập ngừng cánh bay.
Chờ xem vó ký đường mây,
Trần Ung Lư Hoán phen này nối theo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.