Từ đông tới, ý ân cần,
Trung Hoa thanh giáo vô ngần lớn lao.
Mới đây cửa khuyết được vào,
Gặp ngài thù tiếp xiết bao thâm tình.
Cầm đường, lẽ chính phân minh,
Xau6n về hoa huyện hương lành nức xông.
Lời quê mong giải tấm lòng,
Ống dòm văn báo, hẹp nông thẹn mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.