Bắt loài vật phục dịch,
Sơn nhân khôn lạ lùng.
Kề vực không chăng lưới,
Chim sông bắt cá sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.