Nước xiết, thuyền cưỡi đá,
Giữa sông, bình phong treo.
Ồ ồ do đá khích,
Đâu phải bất bình kêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.