Nước chảy xiết, uy gió nguôi,
Giữa tiết hè trời nắng oi lạ lùng.
Không gặp quốc sĩ anh hùng,
Vẫn cởi áo, mặc dù không giãi lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.