Mang theo hồ rượu lên đây,
Khe mây bậc gió cỏ cây tốt bời.
Chon von núi tựa hổ ngồi,
Suối Bằng rền rĩ như lời rồng ngâm.
Duyên tan vượn khóc thương tâm,
Hương chìm bụi đọng hạc nằm ngủ say.
Thâu đêm trăng nóc thiền trai,
Chiếu soi lòng khách vãng lai rõ ràng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.