Hoa nở, đến Hạnh Hoa thôn,
Hoa tàn lại đến cửa còn đóng im.
Cùng ai tiệc quít bên thềm,
Bồi hồi đùa nghịch cành vin ngô đồng.
Rắn xanh rít gió ven sông,
Bến lầm đãi cát cuộn dòng sóng đen.
Chốn lam chướng đừng lưu liên,
Mẹ chờ, guốc giẫm nát hiên thư phòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.