Nghe xe sứ vượt biên cương,
Quế Lâm sớm tối vẫn thường ngóng mong.
Ba năm xa cách nghi dung,
Mơ vẻ mặt ánh trăng trong in rường.
Bãi nông nước ngược lo lường,
Tuyết dày áo mỏng lòng càng thương ai.
Nghe cuối tháng sẽ tới nơi,
E tiết đông, ban ngày dài hơn đêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.