Ôm Yên Triệu, hiếp Tề Tần,
Họ Tào chiếm lấy đất căn cứ này.
Sánh đôi với Hán rồng bay,
Bất đồ ngựa Tấn đá ngay lộn nhào.
Đài Đồng Tước gạch ngói tiêu,
Nhìn Tây Lăng đã ngập màu lửa binh.
Chuyện mộ giả đáng bêu danh,
Vợ chia ba ngả, hỏi tình có đâu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.