Vẹt khuấy mộng tan búi tóc xoà,
Tay ngà thong thả khéo màn là.
Lầu trang định tới chỉnh thoa xuyến,
Tớ gái bên mình giúp cắm hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.