Cửa chưa mở, lạnh hơi sương,
Giai nhân đến trước đài gương ngắm nhìn.
Tiếng rao hoa bán vang lên,
Tiếng ngân, hương sớm cũng liền tới theo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.